OPŠTI USLOVI

PRAVILA I USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU "BUDI DOMAĆIN UTAKMICE"

1. OPŠTE ODREDBE

Ova pravila i opšti uslovi određuju način priređivanja nagradnog konkursa “Budi domaćin utakmice” (u daljem tekstu: nagradni konkurs).

Organizator nagradnog konkursa je Zlatiborac d.o.o., ulica Mojkovačka 58, 11 136 Beograd, Srbija, PIB 101014156, matični broj 06012990, (u daljem tekstu “Organizator”). Tehničku podršku obezbeđuje Agencijaa MMS Communications d.o.o. (u daljem tekstu Agencija).

Kupovina proizvoda nije uslov za učestvovanje u nagradnoj igri „BUDI DOMAĆIN UTAKMICE“. U njoj mogu učestvovati lica koja su na dan izbora dobitnika punoletna (starija od 18 godina) i ispunjavaju uslove za učestvovanje u nagradnom konkursu.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “BUDI DOMAĆIN UTAKMICE”, putem oglasa radi učešća na konkursu koji je objavljen na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/. Konkurs počinje 14.06.2018. godine u 00.00 časova i završava se 15.07.2018. godine do 24:00 časova ili do isteka zaliha nagrada. Konkurs se organizuje radi promocije proizvoda Zlatiborac. Sva lica zainteresovana za učestvovanje u Konkursu su u obavezi da prihvate navedene uslove korišćenja.

3. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS

U nagradnom konkursu mogu da učestvuju pojedinci (fizička lica) koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i to u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Zlatibor. U nagradnom konkursu ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Organizatora, članovi njihovih užih porodica (bračni drug, vanbračni partner, roditelji, deca) i ostala lica koja na bilo koji način neposredno učestvuju u sprovođenju nagradnog konkursa. Svaki učesnik može da učestvuje u nagradnom konkursu u svoje lično ime i učešćem potvrđuje da su svi dostavljeni lični podaci samo njegovi vlastiti lični podaci te da se slaže sa ovim pravilima i uslovima nagradnog konkursa.

Uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu je da su učesnici upoznati i da se slažu sa svim pravilima nagradnog konkursa. Smatra se da učesnik učestvovanjem u nagradnom konkursu pristaje na sve uslove i pravila u vezi sa nagradnim konkursom.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA

Učestvovanje u nagradnom konkursu je moguće isključivo putem prijave na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/, na kojoj učesnik za ulazak u nagradni konkurs mora:

 • Dostaviti svoje lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu
 • U nastavku, učesnik mora da odgovori na postavljeno pitanje, kao i doda svoje mišljenje o tome zašto bi potencijalno bio najbolji domaćin utakmice (za ispunjenje ovog uslova učesnik mora na web adresi https://budi-domacin.zlatiborac.com/ da nastavi rečenicu: Reci nam zašto bi baš ti bio pravi domaćin utakmice….)
 • Saglasiti se sa Pravilima i uslovima nagradnog konkursa

Sve u cilju kako bi blagovremeno Organizator bio u mogućnosti da ukoliko bude ostavio najkreativniji odgovor, izvrši dostavu nagrade.

Učesnik se može sa svojim ličnim podacima uključiti u nagradni konkurs više puta, ali ima pravo na primanje samo jedne nagrade.

Eventualne troškove učestvovanja (pristup web stranici) snose učesnici nagradnog konkursa.

5. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA POBEDNIKA KONKURSA ODNOSNO DODELA PAKETA

Kako bi ostvario pravo na učestvovanje, učesnik mora da ostavi najkreativniji odgovor na nagradno pitanje “Zašto bi baš ti bio pravi domaćin utakmice”, kao i da odgovori tačno na pitanje iz domena Zlatiborac Svetskog prvenstva.

Ukupan fond nagrada je 15 dostava paketa Zlatiborac kobasica na dnevnom nivou, odnosno 3 paketa po gradu.

Izbor personalizovane nagrade je u isključivoj nadlažnosti Organizatora i nije predmet dogovora s dobitnikom. Nagrada se ne može zameniti niti zahtevati njena novčana protivvrednost niti se može preneti na drugo lice. Isto tako, dodeljenu nagradu od strane Organizatora i/ili od strane pobednika nije moguće na bilo koji način finansijski povećati ili nadograditi.

Izbor pobednika za svaki naredni dan obaviće tročlana komisija, svakog dana u toku trajanja konkursa, koja će napraviti presek rezultata (svakog dana u 00:00) i kontaktirati učesnike koji su ostavili najkreativnije odgovore i biće kontaktirani učesnici koji su prema pravilima konkursa ostavili najkreativnije odgovore.

Glavni kriterijum konkursa biće kreativnost, originalnost, relevantnost. Maksimalan broj pobednika po danu može biti 18. Komisija zadržava pravo da ne dodeli nagradu ukoliko smatra da u skladu sa kriterijumima izbora nema učesnika koji zadovoljavaju kriterijume.

Pobednici će biti objavljeni na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/

Rezultati izbora komisije su konačni. Žalba na rezultate nije moguća. Ukoliko su pobednici naveli nepotpune podatke/nepravilne podatke ili/i ukoliko se me mogu obavestiti i/ili ukoliko se utvrdi da nisu ispunili sve uslove za učestvovanje u nagradnom konkursu i/ili su kršili ove uslove i/ili ukoliko ne žele da ispune obaveze u skladu sa ovim uslovima, Organizator zadržava pravo da nagradu dodeli zamenskom dobitniku.

6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADE

Korisnici koji osvoje nagrade će biti kontaktirani od strane Organizatora. Organizator će listu sa dnevnim dobitnicima objavljivati na web adresi https://budi-domacin.zlatiborac.com/. Ukoliko Organizator ne bude bio u mogućnosti da kontaktira dobitnike putem podataka koje je ostavio, dobitnik je dužan da Organizatoru dostavi dodatne podatke putem kojih Organizator može stupiti u kontakt s njim u roku od 1. radnog dana od dana objavljivanja dobitnika.

Prilikom obaveštavanja o osvojenoj nagradi, Organizator će obavestiti dobitnika o datuma predaje odnosno korišćenja nagrade. Od pobednika će se tražiti njegova pismena saglasnost da njegovi lični podaci koji predstavljaju njegov identitet mogu biti objavljeni. Potpisivanjem saglasnosti pobednik daje pristanak da Organizator može koristiti njegove lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresu, e-mail korisnika i fotografiju.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da pruži na uvid Organizatoru važeću ličnu ispravu – ličnu kartu ili pasoš, kako bi se neosporno utvrdio njegov identitet.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu ukoliko:

 • pobednik ne ispuni uslove za preuzimanje nagrade,
 • se pojavi sumnja u tačnost podataka,
 • pobednik nije dostavio svoje prave podatke,
 • se pobednik u roku od 1. dana od prijema obaveštenja u kojem ga obaveštavamo o preuzimanju nagrade nije odazvao na elektronsku poruku,
 • se utvrdi da je učesnik u nagradnom konkursu učestvovao suprotno pravilima nagradnog konkusa,
 • u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

7. VRSTE NAGRADA

Po izboru stručnog žirija, definisanog u tački 5, nagrada se dodeljuje pobedniku/pobednicima svakog dana. Nagrade u dogovoru sa dobitnikom isporučuje Organizator na kontakt adresu učesnika.

8. UČESNICI / SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno. Učesnik ne stiče pravo na bilo kakvu naknadu od Organizatora ili bilo kog trećeg lica po osnovu svog učestvovanja u konkursu, niti Organizator ima pravo da od Učesnika zahteva bilo kakvu naknadu na ime uzimanja učešća u konkursu. Zaposleni u kompaniji Zlatiborac i zaposleni u agenciji MMS Communications nemaju pravo učestvovanja u Konkursu. Učestvovanje u ovom Konkursu učesnici u celosti prihvataju pravila.

Svi učesnici nagradnog konkursa su učestvovanjem u nagradnom konkursu izričito saglasni sa objavljivanjem imena njihovih ličnih podataka (ime, prezime) na Facebook vremenskoj liniji Zlatiborac Srbija: https://www.facebook.com/Zlatiboracsrb/ i na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/

9. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena pravila. Ukoliko se posumnja da neko od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari učestvovanje bez daljeg objašnjenja.

10. PUBLICITET

Učešćem u konkurcu učesnici su saglasni da se njihovi podaci: ime, prezime, fotografija koriste na Facebook mreži kao i drugim medijima u promotivne svrhe u cilju promovisanja Konkursa kao i samog Brenda Zlatiborac.

11. ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkusra zadržava pravo na dopunu i izmenu ovih uslova i obavezuje se da će prilikom svake izmene ili dopune istih, dopunjene uslove objaviti na web stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:

 • za bilo koje incidente ili povrede koje bi nastale zbog korišćenja dodeljenih nagrada, sa čime su dobitnici izričito saglasni i što prihvataju;
 • u slučaju nepravilnog funkcionisanja interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Facebook ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju sprovođenje ove nagradnog konkursa. Isto tako, organizator nije odgovoran ako jedan ili više učesnika ne mogu da pristupe web stranici ili ne mogu da učestvuju u nagradnom konkursu iz bilo kog razloga ili zbog tehničke greške u vezi sa delovanjem mreže.
 • za zarazu računara virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika nagradnog konkursa kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem web stranice. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je naneta učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima koji se čuvaju na ovim uređajima kao ni za lične i profesionalne posledice, koje mogu učesnicima iz ovog proisteći.

Organizator se obavezuje da će iskoristiti sva sredstva zajedno sa Agencijom kako bi sistem izbora nagrađenih i dodela nagrada bio u skladu sa pravilima nagradnog konkursa.

Organizator zadržava pravo da u vanrednim slučajevima prevremenog prekida nagradnog konkursa, iz razloga čiji uzročnik nije on (viša sila i sl.), nagrade dodeli onima koji su učestvovali u nagradnom konkursu do trenutka prekida ili da nagradni konkurs ne završi odnosno da ga prekine, bez bilo kakvih obaveza do učesnika. O tome mora da obavesti učesnike putem web stranice. Organizator u navedenim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

12. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

Svi lični podaci su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka. Isto važi i za pravo na sopstveni lik (lična prava), koja se odnose na pravo Organizatora da se materijali sa učesnikovim likom i ličnim podacima reprodukuju, distribuiraju i javno objavljuju i/ili koriste na bilo koji drugi način.

Učesnici nagradnog konkursa izričito su saglasni da Organizator može da koristi njihove lične podatke za potrebe ovog nagradnog konkursa koje učesnici posreduju u okviru učestvovanja u nagradnom konkursu. Učestvovanjem uz izričit pristanak, učesnik je saglasan da se Organizatoru nagradnog konkursa ili od njega ovlašćenim licima odnosno saugovaračima dozvoli korišćenje njegovih ličnih podataka (kontakt podaci: elektronska adresa) u svrhu obaveštavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i ostalim promotivnim aktivnostima uz mogućnost odjave.

Za vreme upravljanja ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, a isto tako učesnik može da zahteva brisanje ličnih podataka slanjem zahteva marketing@zlatiborac.rs. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da organizator može da poveri ugovornom obrađivaču pojedinačne radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, odnosno porudžbine primljene od naručioca u skladu sa određenom svrhom.

Svoje podatke dajete kompaniji Zlatiborac, dostavljene lične podatke učesnika konkursa Organizator će koristiti isključivo radi kontaktiranja pobednika i u svrhu sprovođenja Konkursa, a Organizator se obavezuje da će te podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

13. AUTORSKA PRAVA

Pojedinačni učesnici prijavljivanjem u sistem i slanjem priloga i eventualne fotografije, da je prilog ili fotografija njegov autorski rad i na Organizatora prenosi sva materijalna autorska prava bez predmetnog, vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

Učesnik dozvoljava Organizatoru nagradnog konkursa korišćenje eventualne fotografije odnosno sopstvenog lika ukoliko je to relevantno, za potrebe sprovođenja nagradnog konkursa kao i u promotivne svrhe Organizatora. U slučaju da je učesnik na fotografiji fotografisao i druga lica, učestvovanjem u nagradnom konkursu se obavezuje da je prethodno pribavio saglasnosti fotografisanih lica za posredovanje i korišćenje fotografija u svrhe izvođenja ovog nagradnog konkursa i u promotivne svrhe Organizatora.

14. PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Pravila nagradnog konkursa su objavljena na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/ i dostupna su na uvid svim učesnicima.

15. KONTAKT

U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, korisnik se može obratiti putem poruka u inboxu zvanične Facebook stranice Zlatiborac na adresi https://www.facebook.com/Zlatiboracsrb/

16. OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima u vezi sa njim je konačna i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvih sporova ili nejasnoća, ova pravila smatraće se primarnim u odnosu na sve eventualne druge objave u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na izmenu ovih Pravila, prekid nagradnog konkursa ili potpuno obustavljanje nagradnog konkursa ukoliko to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će o svim eventualnim izmenama obavestiti učesnike objavom na web stranici https://budi-domacin.zlatiborac.com/

Za sve eventualne sporove u vezi sa nagradnim konkursom, koji se ne mogu rešiti na sporazuman način, nadležan je sud u Beogradu. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Beograd, 13.06.2018. godine

Organizator nagradne igre:

Zlatiborac d.o.o., ulica Mojkovačka 58, 11 136 Beograd, Srbija