Pravila Privatnosti

Autorska prava

Sva sadržina objavljena na Zlatiborac veb-stranicama je svojina kompanije Zlatiborac doo i predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine u zakonom dozvoljenim okvirima.

Sadržine (tekstovi, slike, logotipi...) objavljene na ovim veb-stranicama mogu da se koriste isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smeju da se menjaju, prepisuju, umnožavaju, ponovo objavljuju, šalju poštom ili na bilo koji drugi način šire u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole kompanije Zlatiborac d.o.o.

Sve reprodukcije ili primerci sadržine ovih veb-stranica moraju da zadrže sve navedene oznake autorskih prava i ostala obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima

Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama su registrovani žigovi čiji je vlasnik ili korisnik licence kompanija Zlatiborac. (u daljem tekstu Kompanija). Korišćenje tih žigova je izričito zabranjeno, osim u slučajevima utvrđenim ovim tekstom.

Ograničenje odgovornosti

Zlatiborac doo nastojaće da na Zlatiborac veb-sajtu pruži tačne i najnovije podatke, pri čemu upozorava korisnike da su tekstovi informativnog karaktera pa zato ne jemči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost, kao ni za potpunost stranica. Svi korisnici koriste objavljenu sadržinu na svoju odgovornost.

Ni Zlatiborac d.o.o ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i izradi ovih veb-stranica nije odgovorno za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za eventualnu štetu nastalu usled upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija pa zato nije odgovorno ni za kakvu štetu ili neprijatnosti koje bi mogle da proizađu iz postojanja veb-stranica, pristupa informacijama i/ili njihove upotrebe i/ili nemogućnosti njihove upotrebe na ovim veb-stranicama, ni za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovoj sadržini bez obzira na to da li su obavešteni o mogućnosti takve štete.

Zlatiborac d.o.o. zadržava pravo da bilo kada na bilo kakav način delimično ili u celini izmeni, doda ili ukloni sadržine objavljene na Zlatiborac veb-stranici bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici koriste svu objavljenu sadržinu na svoju odgovornost.

Zaštita privatnosti

Zlatiborac d.o.o posvećuje posebnu pažnju zaštiti privatnosti informacija dobijenih od korisnika ovih veb-stranica i dostavljenih podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonodavstvom kojim je regulisana zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji.

Kompanija prikuplja podatke o ličnosti samo kada korisnici sami odluče da ih dostave prijavom, popunjenim obrascima ili elektronskom poštom i pri tome se izričito slažu sa njihovim prikupljanjem. Kompanija koristi podatke o ličnosti za pristup određenim uslugama (e-obaveštavanje), sprovođenje nagradnih igara, statističku obradu, segmentaciju kupaca, obradu prethodnog kupovnog ponašanja, slanje ponuda, reklamnih materijala i magazina, pozivnica na događaje i elektronsko anketiranje.

Na Zlatiborac veb-stranicama mogu povremeno da budu objavljene i različite nagradne igre, konkursi ili veb-obrasci putem kojih Kompanija prikuplja podatke o ličnosti korisnika. Kompanija kao rukovalac podacima sme da koristi podatke o ličnosti prikupljene na taj način u skladu sa posebnim uslovima (pravila učešća u nagradnoj igri itd.) koji će biti posebno objavljeni i sa kojima se korisnik posebno slaže.

Podaci o ličnosti biće sačuvani u Kompaniji Zlatiborac d.o.o. samo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje svrhe u koju se obrađuju. Zlatiborac d.o.o. se obavezuje da će zaštititi privatnost korisnika u skladu sa zakonodavstvom. Zaštita podataka o ličnosti korisnika obuhvata organizacione, tehničke i logičko-tehničke postupke i mere kojima se štite podaci o ličnosti, sprečava slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihova izmena, prosleđivanje trećim licima ili gubitak i neovlašćeno korišćenje tih podataka. Svi podaci se čuvaju na zaštićenim serverima koji se nalaze u zaštićenim prostorijama.

Korisnik veb-stranice je upoznat i i izričito se slaže sa time da Kompanija može da poveri pojedine poslove u vezi sa obradom prikupljenih podataka o ličnosti ugovornom obrađivaču. Ugovorni obrađivač može da obrađuje podatke o ličnosti samo u granicama ovlašćenja, odnosno porudžbine primljene od Kompanije i u skladu sa utvrđenom svrhom. Kompanija i njen ugovorni obrađivač neće ni u kom obliku prosleđivati prikupljene podatke o ličnosti niti ih otkrivati trećim licima, osim ako se korisnici izričito slažu sa time ili ukoliko tako budu tražili pravosudni organi.

Korisnik može bilo kada u pismenoj formi ili na drugi dogovoreni način (npr. elektronskom poštom) da zatraži da rukovalac podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove podatke o ličnosti u svrhu neposrednog marketinga. Zlatiborac d.o.o će u roku od 15 (petnaest) dana na odgovarajući način sprečiti korišćenje podataka o ličnosti i o tome u narednih 5 (pet) dana elektronskom poštom obavestiti korisnika koji je to zatražio.

Pošto na veb-portalu postoje određene veze do drugih veb-stranica koje ni na koji način nisu povezane sa Kompanijom, rukovalac podataka ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim veb-stranicama.